Adli para cezalarının 657 sayılı Kanunun 48-A/5 maddesi kapsamında kamu görevlerine girmeye engel bir durum teşkil etmediği

Adli para cezalarının 657 sayılı Kanunun 48-A/5 maddesi kapsamında kamu görevlerine girmeye engel bir durum teşkil etmediği, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara atamanızın yapılmasının önünde bir engel bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 48 Tarih : 28/02/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 169. sayfa

İlgi başvurunuzun ve eklerinin incelenmesi neticesinde; ?. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından "Kamu Malına Zarar Verme" ve "Resmi Belgeyi Bozma" suçlarından ötürü hakkınızda, "Kamu Malına Zarar Verme" suçuna ilişkin 3 ay 10 gün hapis cezası verildiği ve bu cezanın hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına ve denetimli serbestliğe çevrildiği, "Resmi Belgeyi Bozma" suçuna ilişkin ise 3.740 TL. adli para cezasına çevrilmesi kararı verildiği, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara KPSS yoluyla yerleştirilmeniz halinde atamanızın yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memuriyete girmede "genel ve özel şartlar başlıklı değişik 48'inci maddesinin (A) Bendinin 5'inci fıkrasında; "Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak" ifadesi yer almaktadır.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun "Hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması" başlıklı 231 inci maddesinde; "?Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder?
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, beş yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. Bu süre içinde bir yıldan fazla olmamak üzere mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine,
b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına,
c) Belli yerlere gitmekten yasaklanmasına, belli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka yükümlülüğü yerine getirmesine,
karar verilebilir. Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur?
Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlenmediği ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davranıldığı takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, davanın düşmesi kararı verilir.
Denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde, mahkeme hükmü açıklar. Ancak mahkeme, kendisine yüklenen yükümlülükleri yerine getiremeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşullarının varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkûmiyet hükmü kurabilir."
ifadesi yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; söz konusu mahkemenin vermiş olduğu "hükmün açıklanmasının geriye bırakılması" kararının hakkınızda bir hukuki sonuç doğurmadığı, denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemediğiniz ve denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere uygun davrandığınız takdirde, açıklanması geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılacağı ve davanın düşeceği, adli para cezalarının 657 sayılı Kanunun 48-A/5 maddesi kapsamında kamu görevlerine girmeye engel bir durum teşkil etmediği, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadro ve pozisyonlara atamanızın yapılmasının önünde bir engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.