Akademik unvan ek göstergesinin kazanılmış hak aylığında esas alınması

657 sayılı Kanuna tabi personele 2914 sayılı Yükseköğretim personel kanunuyla tespit edilmiş olan ek göstergelerin uygulanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 12/08/1994
Kaynak 11 sayılı bülten 18. sayfa

Belediyenizde APK Uzmanı olarak görev yapan...........'a daha önce Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde "Çevirici" olarak görev yapmış olması nedeniyle, Çevirici ek göstergesinin uygulanıp uygulanamayacağı hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinde "Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları hizmet sınıflan, görev türleri ve aylık alman dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli I ve II sayılı Cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumlanıl 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş olduktan kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I -sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 nci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

Kadroları Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dahil olanlara, bu maddede gösterilen emsallerini geçmemek üzere Başbakan tarafından tespit edilecek ek gösterge uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda zikredilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, 657 sayılı Kanuna tabi personele bu Kanuna ekli I ve Iî sayılı cetvellerde bulundukları sınıf ve görevleri itibariyle verilecek ek göstergeler belirtilmiş, olup, bu ek göstergelerin ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınacağı ve terfi bakamından kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiş, bunun istisnaları maddenin diğer fıkralarında.sayılmış bulunmaktadır.

"Çevirici" görevi ise 2914 sayılı Yüksek öğretim Personel Kanunu kapsamındaki Öğretim Yardımcıları sınıfına dahil bulunduğundan, bu görevde bulunanlara uygulanacak ek göstergeler aynı Kanunun eki Ek Gösterge Cetvelinde düzenlenmiş bulunmaktadır.

Bu itibarla, 657 sayılı Kanuna tabi bir personele 2914 sayılı Kanunla tespit edilmiş olan ek göstergeler uygulanamayacağından, adı geçen personele daha önceki statüsü nedeniyle yararlandığı ek göstergenin kazanılmış hak aylığı bakımından uygulanmasının mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.