Mecburi hizmet yükümlülüğü karşısında burs verilmesi

Mesleki eğitim gören Öğrencilere mecburi hizmet karşılığında burs verilmesinde sakınca bulunmadığı İlk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 224 Tarih : 04/11/1987
Kaynak 3 sayılı bülten 6. sayfa

Yurt içinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Yönetmeliğinin 11 nci maddesinde Kurumlarca öğrenim veya ihtisas yaptırılacak öğrencilerin diğer şartlar meyanında '...almakta oldukları bursun dışında herhangi bir kaynaktan burs, kredi veya burs seviyesinde maddi yardım almamaları...' öngörülmüş bulunmakta ise de, söz konusu yasaklamanın sadece ilgililerin öğrenimlerini sürdürmelerini sağlamak amacıyla yapılan ödemelere ilişkin olduğu açıktır. 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununun 25 nci maddesi uyarınca meslek eğitimi gören öğrencilere yapılan ödemelerin bu nitelikte bulunmadığında tereddütü mucip husus görülmemektedir. Gerçekten öğrencilerin beceri eğitimleri süresince işyerinde fiilen hizmet de yaptıkları gözönünde tutularak ödemelerin bir hizmet karşılığı olduğu dolayısıyla Yönetmeliğin yukarıda yer verilen maddesi kapsamında mütalâa edilemeyecekleri sonucuna varılmaktadır. Bu sebeple mesleki eğitim gören öğrencilere mecburi hizmet karşılığında burs verilmesinde bir sakınca bulunmamaktadır.