Araştırma görevlisinin mühendis kadrosuna atanması

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Kimya Mühendisi ?..'nın, Bakanlığınız İSGÜM Bölge Laboratuar Şefliğinde mühendis kadrosuna naklen atanmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 18/07/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 22. sayfa

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünde araştırma görevlisi olarak çalışmakta olan Kimya Mühendisi ?..'nın, Bakanlığınız İSGÜM Bölge Laboratuar Şefliğinde mühendis kadrosuna naklen atanmasının mümkün olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler saklı kaymak kaydıyla; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetinde asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, anılan Yönetmeliğin geçici 1'inci maddesinde; "Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilgilinin en az iki yıl araştırma görevlisi olarak çalışması ve mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, mühendis kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanmasının ilgili kurumun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.