Sosyologlara zam tazminat belirlenmesi

Sosyolog unvanlı kadroda görev yapan ?.'nın 2008 yılı yan ödeme kararnamesinde Sosyologlar için uygulanacak olan zam ve tazminatların belirlenmesi talebine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 152 Tarih : 23/11/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 64. sayfa


Kurumunuz emrinde Sosyolog unvanlı kadroda görev yapan ?.'nın 2008 yılı yan ödeme kararnamesinde Sosyologlar için uygulanacak olan zam ve tazminatların belirlenmesini talep eden ilgi yazı eki dilekçesi incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 12/04/2007 tarihli ve 26491 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/11930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar" ve eki cetvellerin 2007 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.
Diğer taraftan,05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar"ın 4 üncü maddesinin (b) bendinde ise ; "b) Bu Karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz (İlave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanları hariç)." hükmü; bahsi geçen Bakanlar Kurulu Kararı'nın II sayılı cetvelin (A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri Bölümünün 17 nci sırasında ise; "Yukarıda sayılan 1 ila 16 ncı Gruplara göre özel hizmet tazminatı alamayanlardan, Kurumların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarında bulunanlar." ifadesi yer almaktadır.
Ayrıca, 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin "B- I Sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar" bölümünün 1 inci maddesinde; "1- Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde "Bu Karar kapsamına dahil personelin ödemeye esas alınacak İş Güçlüğü Zammı, kadro unvanlarının I sayılı Cetvelde yer alıp almadığına bakılmaksızın (500) puandan az olamaz (ilave olarak verilen İş Güçlüğü Zammı puanları hariç)." hükmü yer almaktadır.
Bu hükmün amacı, kadro (görev) unvanları I sayılı Cetvelin bölümlerinin sıra ve dip notlarında bulunsun ya da bulunmasın, bu Karar kapsamına dahil personele kadro veya görevlerinin karşılığı olarak verilebilecek "asli" nitelikteki İş Güçlüğü Zammı puanlarının "asgari" sınırını tespit etmektir.
Buna göre, I sayılı Cetvelin bölümlerinin sıra veya dip notlarında kadro (görev) unvanları sayılanlar ile sayılmayanlardan, sadece tek bir iş güçlüğü zammından faydalananların bu zamlarının (500) puandan az olmaması, az olanların bu puanlara yükseltilmesi; birden fazla iş güçlüğü zammı alanların "ilave" nitelikteki puanlarının ise, bu "asgari" sınır hesaplamasında dikkate alınmadan "ayrıca" ödenmesi gerekmektedir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ile 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin bahsi geçen maddelerinde kadro unvanları Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararında sayılmayanlara ödenecek olan zam ve tazminat miktarları belirlenmiş olduğu düşünülmektedir.