5393 sayılı Kanununun 49/6 maddesi uyarıca yeniden görevlendirmenin mümkün olduğu

5393 sayılı Belediye Kanununun 49?uncu maddesinin uygulanması hk.


Kanun / Madde(ler) 5393 / 49 Tarih : 29/05/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 58. sayfa

Bakanlığınızda İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca 2005 yılında Bakanlığınızın muvafakati üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde şube müdürü olarak görevlendirilen personelinizin 29 Mart 2009 seçimlerinden sonra da bu görevine devam etmesinin talep edildiğinden bahisle, ilgilinin mezkur Kanun uyarınca ikinci kez aynı şekilde görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun ?Norm kadro ve personel istihdamı? başlığını taşıyan 49 uncu maddesinin 6 ıncı fıkrasında; ?Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen memurlar, belediye başkanının talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle, belediyelerin birim müdürü ve üstü yönetici kadrolarında geçici olarak görevlendirilebilirler. Bu şekilde görevlendirmelerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen şartlar dikkate alınır. Belediyelerde bu şekilde istihdam edilen personel kurumlarından izinli sayılırlar. Bu personelin görevlendirildikleri süre zarfındaki, görevlendirildikleri kadroya ait her türlü malî hakları ile kurumları tarafından karşılanması gereken sosyal güvenlik ve benzeri diğer hakları belediye tarafından ödenir. İzinli oldukları müddet, terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır ve terfi haklarını kazananlar başkaca bir işleme lüzum kalmaksızın terfi ettirilirler. Bu şekilde görevlendirilenler, görevlendirme süresinin sona ermesinden itibaren onbeş gün içerisinde yazılı olarak kurumlarına başvurmaları hâlinde en geç bir ay içerisinde kadrolarına veya müktesebine uygun başka bir kadroya atanırlar.? hükmü yer almakta olup, bu maddeye göre yapılacak geçici görevlendirmelerde gerek süre gerekse görevlendirme sayısı yönünden herhangi bir sınırlama yapılmadığı görülmektedir.

Bu itibarla, Bakanlığınızda İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi uyarınca 2005 yılında Bakanlığınızın muvafakati üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde şube müdürü olarak görevlendirilen personelinizin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde ikinci kez görevlendirilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.