Diğer personel Kanunları uyarınca elde edilen ek göstergeler 657 sayılı Kanuna göre kazanılmış hak olmaz

Daha önce 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan ve şu anda Müsteşarlığınız bünyesinde ?uzman? ve ?sözleşmeli personel? olarak görev yapan ? ve ?.?in daha önce bulundukları görevler dikkate alınarak haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43/B maddesinin uygulanmasının mümkün bulunmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 28/03/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 171. sayfa

Daha önce 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununa ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak çalışan ve şu anda Müsteşarlığınız bünyesinde "uzman" ve "sözleşmeli personel" olarak görev yapan ?'in daha önce bulundukları görevler dikkate alınarak haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 43/B maddesinin uygulanmasının mümkün bulunup bulunmadığı hususunda görüş talebinde bulunduğunuz ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinde; "Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz?"
hükmü yer almakta olup, bu hükümden yararlanacak personelin Devlet memuru olması ve ilk atamasının 1,2,3 ve 4 üncü dereceli diğer memur kadrolarına yapılması gerekmektedir.

Bu itibarla, Müsteşarlığınıza kadro karşılığı sözleşmeli personel olarak ataması yapılan ilgililere, daha önce söz konusu Kanuna tabi kadrolarda bulunmadıklarından dolayı 657 sayılı Kanunun 43/B hükmünün uygulanamayacağı değerlendirilmektedir.