Memurun ayniyat saymanı kadrosuna atanması

4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığınız ?. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ?.'nun ayniyat saymanı kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olması halinde atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 28/07/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 23. sayfa

Ziraat Bankasında veznedar olarak görev yaparken, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun gereğince Bakanlığınız ?. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde memur olarak görev yapan ?.'nun ayniyat saymanı kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, özel kanunlardaki düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I ve III sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, adı geçen Genel Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan, 12/02/2006 tarihli ve 26077 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren " Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin " Görev Grupları" başlıklı 5/f maddesinin l inci bendinde ayniyat saymanı unvanlı kadroya yer verilmiş ve 5/f maddesinin 2 nci bendinde memur unvanlı kadroya yer verilmiş veznedar unvanlı kadroya ise yer verilmemiştir. Aynı Yönetmeliğin görev grupları arasındaki geçişler başlıklı 20'nci maddesinin (b) bendinde, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, memur unvanlı kadrodan ayniyat saymanı unvanlı kadroya atanmanın görevde yükselme mahiyetinde bir atama olması sebebiyle, ?..'nun görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olması halinde ayniyat saymanı unvanlı kadroya atanmasının, mümkün olduğu değerlendirilmektedir.