KKTC vatandaşının Stajyer Sanatçı olarak atanması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşının Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına Stajyer Sanatçı olarak atanıp atanamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 48 Tarih : 23/11/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 65. sayfa

Kurumunuz Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına Stajyer Sanatçı olmak üzere 15-22 Ekim 2007 tarihleri arasında yapılan giriş sınavında Viyola dalında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olan ?..'ın Stajyer Sanatçı olarak atanıp atanamayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin "Genel Şartlar" başlıklı (A) bendinin birinci fıkrasında; "Türk Vatandaşı olmak" hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 06/02/2000 tarihli ve 23928 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İki Ülke Vatandaşlarına İlave Kolaylıklar Tanınmasına İlişkin Anlaşmanın 3 üncü maddesinde; "? Kamu sektöründe görev alacak olan KKTC vatandaşlarıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan kurallar esas alınacaktır" hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 22/02/1964 tarihli ve 11638 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa 28/05/2003 tarihli ve 4862 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile eklenen Ek 1 inci maddesinde;"Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında ilgili Türk temsilciliklerine, yurt içinde ise valiliklere başvurarak Türk vatandaşı olmak istediklerini beyan ettikleri takdirde, Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanırlar.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkartılacak yönetmelikle düzenlenir. " hükmüne yer verilmiş; bahsi geçen maddeye dayanılarak hazırlanan ve 24/05/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşı İle Evlenme Nedeniyle Türk Vatandaşlığının Kazanılmasına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Türk Vatandaşlığını Kazanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında ise; Türk vatandaşlığına geçmek isteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının müracaat makamlarına başvurarak Türk vatandaşı olmak istedikleri takdirde Türk vatandaşlığını kendiliğinden kazanacakları; müracaat makamlarının ise yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri, yurt içinde ise valilikler olduğu ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; kamu sektöründe hangi statüde olursa olsun görev alacak olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları hakkında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan kuralların esas alınması gerektiği düşünülmektedir.