Tekniker unvanına sahip teknisyenin ek göstergesi

ÖZET:Teknisyen kadrosunda bulunan ve Teknik Hizmetler sınıfı kapsamına girebilecek nitelikte olmayan bir yüksek öğrenimi bitiren ilgilinin ek gösterge bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Teknik Hizmetler Sınıfı bölümünün (d) fıkrasından yararlandırılması gerektiği hk


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 16/01/1996
Kaynak 13 sayılı bülten 5. sayfa

Teknik Hizmetler Sınıfında Teknisyen kadrosunda istihdam edilmekte olan personelin bulunduğu hizmet sınıfına ilişkin olmayan bir yüksek öğrenimi bitirmesi nedeniyle ek göstergesinin nasıl tespit edileceğine ilişkin tereddüt konusunu içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin birinci fıkrasında "Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin, aylıkları hizmet sınıflan, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır..." hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanuna ekli I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Teknik Hizmetler Bölümünün; (c) fıkrasında "Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile yüksek tekniker ve tekniker unvanını almış olanlar..." için uygulanacak ek gösterge rakamları (d) fıkrasında ise "kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar" için uygulanacak ek gösterge rakamları dereceler itibariyle tespit edilmiştir.

Anılan (c) fıkrasında yer alan, kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ifadesinden, gerek (a) ve (b) bölümlerinde Teknik Hizmetler Sınıfına dahil unvanların sayılması, gerekse Teknik Hizmetler Sınıfını düzenleyen bu bölümdeki unvanlar itibariyle ek göstergeye esas olmak üzere ilgililerin bu sınıf kapsamına girebilecek nitelikte bir üst öğrenime sahip olmasının gerekmesi sebebiyle Teknik Hizmetler Sınıfına girebilecek nitelikte bir yüksek öğrenimin anlaşılması gerekmektedir.

Bu itibarla, teknisyen kadrosunda bulunan ve Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamına girebilecek nitelikte olmayan bir yüksek öğrenimi bitiren ilgilinin ek gösterge bakımından Teknik Hizmetler Sınıfı bölümü (c) fıkrasından yararlanamayacağı ve (d) fıkrasından yararlandırılması gerektiği mütalaa edilmektedir.