THY'nın 217 sayılı KHK kapsamı girmesine ilişkin

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının sermayesindeki kamu payının % 49 olduğundan bahisle, söz konusu Kuruluşun 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olmasına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 217 / 2 Tarih : 31/07/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 24. sayfa

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının sermayesindeki kamu payının % 49 olduğundan bahisle, söz konusu Kuruluşun 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olup olmadığına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/d maddesinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışında kalan ve kamu fonu kullanan, özel kanunlarla veya bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan kamu kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları müessese, ortaklık ve iştiraklerin söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamında olduğu hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan ilgi yazıda, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının sermayesinde % 49 oranında paya sahip olduğu ifade edilmektedir.
Yukarıdaki açıklama ve hüküm çerçevesinde, mevcut sermaye yapısı itibariyle Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında olmadığı değerlendirilmektedir.