Doğum öncesi yıllık izin kullanan memurun mazeret iznini doğum sonrası kullanamayacağı

Doğum öncesinde üç haftaya kadar çalışabileceğine ilişkin doktor raporunuzun bulunduğu, bu süre içerisinde yıllık izin aldığınızı belirten ve söz konusu yıllık izin süresinin doğum sonrası mazeret izni sürelerine eklenip eklenmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 104 Tarih : 23/11/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 65. sayfa

Doğum öncesinde üç haftaya kadar çalışabileceğine ilişkin doktor raporunuzun bulunduğu, bu süre içerisinde yıllık izin aldığınızı belirten ve söz konusu yıllık izin süresinin doğum sonrası mazeret izni sürelerine eklenip eklenmeyeceğine ilişkin görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesi (1)inci fıkrasında "Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir." hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hükümde, doğum öncesi mazeret izni 8 hafta olarak belirlenmiş ve memurun doğumdan önceki 8 haftalık mazeret izninin, doğum tarihinden önceki 3 haftaya kadarki kısmını işyerinde çalışarak geçirebileceği, bu durumda kalan 5 haftalık izin süresinin, sağlık durumunun uygunluğu ve tabip onayı şartına bağlı olarak doğum sonrası mazeret izni süresine ekleneceği hükme bağlanmış olup, bahse konu Kanun metninde, 8 haftalık doğum öncesi mazeret izni süresinin doğumdan önceki 3 haftaya kadarki kısmından geriye kalan ve doğum sonrasına eklenmesi gereken süreler ile ilgili olarak "... memurun çalıştığı süreler..." ifadesine yer verilmiştir.
Bu itibarla, doğum sonrasına eklenebilecek süre hesabında doğum öncesi mazeret izninin başlangıç tarihinden doğum yaptığı tarihe kadar işyerinde fiilen çalışarak geçirdiği sürelerin dikkate alınması, raporlu veya yıllık izinli olduğu sürelerin dikkate alınmaması gerektiği mütalaa edilmektedir.
Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, doğum sonrası mazeret iznine, sadece doğum öncesi mazeret izni içerisinde Kurumunuzda fiilen çalışarak geçirdiğiniz sürelerin eklenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.