Özel sektörde çalışanların şube müdürü kadrolarına atanamıyacağı

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6111 sayılı Kanun ile değişik 68 inci maddesine göre, özel sektörde çalışanların Daire Başkanı ve Şube Müdürü unvanlı kadrolara açıktan atanamayacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 68 Tarih : 05/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 173. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 6111 sayılı Kanun ile değişik 68 inci maddesine göre, özel sektörde çalışanların Daire Başkanı ve Şube Müdürü unvanlı kadrolara açıktan atanıp atanamayacağına dair görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin B bendinde; "Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir.
"Ancak, bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;
a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,
b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300'den az olanlar için en az 10 yıl,
c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl, hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması şarttır. Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave edilir. Bu sürelerin hesabında; 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile Yasama Organı Üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin; Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcıları ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklar için tamamı, diğer kadrolara atanacaklar için altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınır."
hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hüküm çerçevesinde Devlet memurlarının derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı hariç sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atanmak için gerekli hizmet süreleri ile bu hizmet sürelerinin hesabında dâhil edilecek süreler düzenlenmiş olup, halen Devlet memuru olmayanların veya geçmişte memuriyeti olmayanların açıktan atama yoluyla söz konusu kadrolara atanmasının mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.