Kapsam dışı personelin sendika üyeliği

Kapsam dışı statüde Sivil Savunma Uzmanı unvanıyla çalıştığınızdan bahisle, kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 4688 / 2 Tarih : 31/07/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 25. sayfa

??? Genel Müdürlüğünde kapsam dışı statüde Sivil Savunma Uzmanı unvanıyla çalıştığınızdan bahisle, kamu görevlileri sendikalarına üye olup olamayacağınız hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Kapsam başlıklı 2 nci maddesinde "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." denilmekte olup, "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (a) bendinde de "a) Kamu Görevlisi : Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya pozisyonunda daimî suretle çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini, ? İfade eder" hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ??.. Genel Müdürlüğünde personelin tamamı işçi statüsünde istihdam edildiğinden, kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmeniz mümkün bulunmamaktadır.