Yaşlılık aylığı alan memurun atanması

Yaşlılık aylığı almakta iken Daktilograf kadrosuna atanan ilgilinin atamasının iptal edilip edilmeyeceği ile yaşlılık aylığı kesildikten sonra aynı kadroda çalışmaya devam edip edemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 5335 / 30 Tarih : 13/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 60. sayfa

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde görev yapmakta iken 25/04/1991 tarihinde istifa ederek görevinden ayrılan ve yaşlılık aylığı almakta iken 12/11/2008 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Daktilograf kadrosuna atanan ?.?in atamasının iptal edilip edilmeyeceği ile yaşlılık aylığı kesildikten sonra aynı kadroda çalışmaya devam edip edemeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 21/04/2005 tarihli ve 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30?uncu maddesinin 1?inci fıkrasında ?Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.? hükmü, 2?nci fıkrasında da ?Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar? hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 1973/14 sayılı kararına göre, ?İdarenin işlemini, yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın geri alabileceği, bu istisnalar dışında hatalı işlemlerin ancak dava açma süresi içinde geri alınabileceği? ifade edilmiş ve ayrıca konuyla ilgili olarak Danıştay Beşinci Dairesinin 10/12/2004 tarihli ve E:3658, K:5187 sayılı Kararında ?İdarenin açık hataya düşerek yaptığı işlemlerini geri alınması, kaldırması veya iptal etmesi doğal olup, bu türlü işlemlerin kişiler yönünden kazanılmış hak doğurması da mümkün değildir.? ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; ilgilinin; açıktan atama prosedürüne uyulması ve almakta olduğu emekli aylığının kesilmesi kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 93 üncü maddesi hükümleri uyarınca, Cumhurbaşkanı tarafından atanan, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilen kadrolar ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine atanabileceği; bunun dışında genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamayacağı, ayrıca yaşlılık aylığı kesilmeden ataması yapılanlar ile ataması yapıldıktan sonra yaşlılık aylığı kesilenlerin mevcut kadrolarda çalışmaya devam etmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.