Rüşvet suçunun Disiplin affı kapsamında olmadığı

Rüşvet suçunun Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanununun kapsamında bulunmadığına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 5525 / 1 Tarih : 03/08/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 26. sayfa

Rüşvet suçundan dolayı memuriyetten ihraç edildiğinizi belirterek memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında çıkarılan disiplin affı kanunu kapsamına girip girmediğiniz hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.
5525 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında; "Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69 uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23/4/1999 tarihinden 14/2/2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir." hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, rüşvet suçundan dolayı Devlet memuriyetinden çıkarma cezasının disiplin affı kapsamına girmediği değerlendirilmektedir.