Disiplin amirinin verdiği disiplin cezasının üst disiplin amiri tarafından düzeltilmesi

Disiplin amirleri tarafından verilen kararların mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle bir üst disiplin amiri tarafından düzeltilip düzeltilemeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 125, 126, 135 Tarih : 13/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 61. sayfa

Kurumunuz Yurt Müdürlüğü personeli ??ın çocuğunun kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede Kurumunuza bildirmediğinden disiplin amiri tarafından yapılan soruşturma neticesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/B-b maddesi gereğince kınama cezası ile tecziye edilmesi gerekmekte iken ilgilinin bugüne kadar olan iyi çalışmaları ve disiplin dışı davranışının olmaması sebebi ile disiplin amiri tarafından yazılı olarak ikaz edildiğini; Yurt Müdürlüğünün konuya ilişkin yazı ve belgeleri bağlı olduğu Bölge Müdürlüğüne gönderdiğinde Bölge Müdürlüğünde adı geçene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde yer alan; ??Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir?? hükmü dikkate alınarak işlem yapılmasının Yurt Müdürlüğünden istendiğini ve bu istek üzerine ilgili disiplin amirinin daha önce vermiş olduğu yazılı ikazı kaldırdığını ve aynı personeli uyarma cezası ile tecziye ettiğini ancak disiplin amirinin soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 günlük süreyi aştığını belirterek; disiplin amirinin vermiş olduğu kararın mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle bir üst disiplin amiri tarafından düzeltilmesi talebinde bulunup bulunamayacağı ve söz konusu olayda yazılı ikazın mı yoksa uyarma cezasının mı geçerli olacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 126?ncı maddesinin birinci fıkrasında; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarının disiplin amirleri tarafından; kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amirler il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde Valiler tarafından verileceği ifade edilmiş; 135 inci maddesinde ise; ?Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir.

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.? hükmüne yer verilmiş; 136?ncı maddesinde ise; itiraz halinde, itiraz mercilerinin kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebileceği veya tamamen kaldırabileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda disiplin amirinin vermiş olduğu kararın ancak söz konusu karara itiraz edilmiş olması halinde bir üst disiplin amiri tarafından değiştirilebileceği düzenlenmiş olup; mezkur Kanunda disiplin amirlerinin vermiş oldukları kararların mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle bir üst disiplin amiri tarafından düzeltilmesi talebinde bulunmasına yönelik herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.