TSK disiplinsizlik sebebiyle emekli edilenlerin memur kadrolarına atanması

Türk Silahlı Kuvvetleri emrinde kadrolu subay olarak görev yapmakta iken 926 sayılı Kanunun 50/c maddesi çerçevesinde disiplinsizlik sebebiyle resen emekli edilen personelin belli şartlar dahilinde, Devlet memuru olarak sınavsız açıktan atanabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 5335 / 30 Tarih : 18/05/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 174. sayfa

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50 nci maddesinin "Disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma" başlıklı (c) bendinde, "Disiplinsizlik veya ahlaki durumları sebebiyle Silahlı Kuvvetlerde kalmaları uygun görülmeyen subayların hizmet sürelerine bakılmaksızın haklarında T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanır.." denilmekte olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 93 üncü maddesinde de; "T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanlar Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartıyla yeniden memurluğa atanabilirler." hükmü ve 92 nci maddesinin ikinci fıkrasında ise; "657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler." hükmü yer almakla birlikte, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 104 üncü maddesi 01/10/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ve bu maddeyle bağıntılı olan 39 uncu maddesi de Haziran 2008 den itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 106/8 maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarında; "Cumhurbaşkanı tarafından atananlar, Bakanlar Kurulu kararı veya müşterek kararnameyle atanan veya görevlendirilenler, Türkiye Büyük Millet Meclisince yapılan seçimler sonucunda görev verilenler ile yükseköğretim kurumlarının öğretim üyeliklerine yapılacak atamalar hariç olmak üzere, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar. Diğer kanunların bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmeksizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz ve görev yapamazlar."
denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazananların, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ilk fıkrasında sayılan kurumların kadrolarına atanamayacakları, bu durumdakilerin emeklilik aylıkları kesilmek suretiyle özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda herhangi bir kadro, pozisyon veya göreve atanabilecekleri, bu durumdakiler ile herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığına hak kazanmamış olanların kamu kurum ve kuruluşlarında durumlarına uygun bir kadroya atanmalarının, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları kaydıyla, müracaat ettikleri kurum veya kuruluşun takdirinde bulunduğu değerlendirilmektedir.