Mühendislikten müdürlüğe atanan memurun ek göstergesi

Evelce Teknik Hizmetler sınıfında fiilen Mühendislik yapan ve halen 1 nci derece kadroda Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürüttüğü anlaşılan ilgiliye kazanılmış hak aylık derecesine göre Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis unvanlı kadroda alabileceği ek göstergenin uygulanması gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 06/12/1996
Kaynak 14 sayılı bülten 18. sayfa

Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürüten ve müktesebi 1 nci derecenin 4 ncü kademesinde bulunan ilgilinin sözkonusu göreve atanmadan önce Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis unvanlı kadroda görev yapması sebebiyle hakkında uygulanacak ek gösterge hususundaki ilgi yazınız ve ekleri incelenmiştir.

657 sayılı Devlet memurları Kanununun değişik 43 üncü maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrasında; "...Kurumların 1,2,3, ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel idare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz." hükmüne yer verilmektedir.

Yukarda yer verilen fıkrada da açıkça ifade edildiği gibi, 1, 2, 3 ve 4 nci dereceden kadrolara atananların, evvelce kariyerleri ile ilgili kazanılmış hak aylığı itibariyle almakta olduklar ek gösterge rakamların atandıkları görev için tespit edilmiş ek göstergeden fazla olması halinde kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, evvelce Teknik Hizmetler Sınıfında fiilen Mühendislik yaptığı ve halen 1 nci derece kadroda Bilgi İşlem Müdürlüğü görevini yürüttüğü anlaşılan ilgiliye, (2200) ek gösterge yerine kazanılmış hak aylık derecesine göre Teknik Hizmetler Sınıfındaki Mühendis unvanlı kadroda alabileceği (3600) ek göstergenin uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.