Kitlerde Kapsamdışı personelin sözleşmeli pozisyonlara genel hükümlere uyularak atanabileceği

Genel Müdürlüğünüzde, kapsamdışı işçi statüsünde çalışan bir kısım personelin, Kuruluşunuzca yapılacak bir sınavla 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvelde yer alan öğrenim durumlarına uygun pozisyonlara atanıp atanamayacaklarına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 399 / 6, 7, 8, 58 Tarih : 06/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 68. sayfa

Genel Müdürlüğünüzde, kapsamdışı statüde çalışan bir kısım personelin, Kuruluşunuzca yapılacak bir sınavla 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki II sayılı cetvelde yer alan öğrenim durumlarına uygun pozisyonlara atanıp atanamayacaklarına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6, 7, 8 ve 58 inci maddelerinde, sözleşmeli personelin yönetim kurulu kararı ile işe alınacağı, sözleşmeli statüde çalıştırılacak personelde aranacak genel şartlar ile ilaveten aranacak diğer özel şartların teşebbüs veya bağlı ortaklık yönetim kurullarınca çıkarılacak bir yönetmelikle tespit olunacağı, sözleşmeli personelin iş gereklerine uygun olarak yarışma ve yeterlik veya sadece yeterlik sınavına tabi tutulmak suretiyle işe alınacağı, 399 sayılı KHK'nin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Başkanlığımızın yetkili ve görevli olduğu hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2007 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Tespitine İlişkin 16/10/2006 tarihli ve 2006/11106 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar' ın 3/a maddesinde, kuruluş içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı zorunlu hallerde, 2006 yılında ayrılan eleman sayısının (askerlik hariç) en fazla yüzde on (%10)'u kadar nitelikli personelin açıktan ve naklen atanması konusunda kuruluş yönetim kurulunun yetkili olduğu, bu kapsamda istihdam edilecek personelde kuruluşun faaliyet konusu mal ve hizmetlerin üretildiği birimlerde doğrudan çalışması veya teknik nitelikleri haiz olması şartlarının aranacağı, açıktan atama yoluyla personel alımlarının, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Özürlüler Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdam Edilecek Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, söz konusu yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, Genel Müdürlüğünüzde kapsamdışı statüde personel istihdamının mevcut olmadığı hususu göz önünde bulundurularak, Kuruluşunuzda çalışan işçilerin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personel pozisyonlarına atanmalarının, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde mümkün olabileceği değerlendirilmektedir.