Disiplin cezası alan memurun görevine son verileceği

6111 sayılı Kanunla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesinde yapılan değişiklik neticesinde adaylık süresi içinde uyarma veya kınama gibi disiplin cezası alan personelin görevine son verileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 57 Tarih : 20/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 175. sayfa

6111 sayılı Kanunla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesinde yapılan değişiklik neticesinde adaylık süresi içinde uyarma veya kınama gibi disiplin cezası alan personelin görevine son verilip verilmeyeceği hususunda tereddüde düşüldüğünden bahisle görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

İlgi yazıda da belirtildiği üzere, 6111 sayılı Kanunla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesi; "Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir. İlişkileri kesilenler ilgili kurumlarca derhal Devlet Personel Başkanlığına bildirilir." şeklinde değiştirilmiştir.

Diğer taraftan, 15 Nisan 2011 Tarihli ve 27906 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin (Seri No: 2) "Sicil, Disiplin ve Diğer Hususlara İlişkin Açıklamalar" başlığının 3 üncü maddesinde "Halen aday memur statüsünde bulunan memurlardan olumsuz sicil almış olanlar; adaylık devresi içinde eğitimde başarılı olmaları ve 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra disiplin cezası almamaları kaydıyla, 657 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi hükümleri saklı kalmak üzere adaylık süresi sonunda disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirlerinin onayı ile asli memurluğa atanacaklardır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 6111 sayılı Kanunun yayımlanma tarihi olan 25/02/2011 tarihinden sonra uyarma ve kınama cezası da dâhil olmak üzere disiplin cezası alan aday memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 57 nci maddesinde belirtilen usule uygun olarak ilişiklerinin kesilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.