Memur olma niteliğini kaybeden memurun görevine son verme

Rüşvet almak suçu sebebiyle yapılan yargılamaları neticesinde Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle kesinleşen karara göre,1 yıl hapis cezası ile tecziye edilip bu cezaları 647 sayılı Kanuna göre ertelenen ilgililer hakkında 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan şartları kaybetmeleri sebebiyle aynı Kanunun 98/b maddesine göre işlem tesis edilmesi gerektiği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 48, 98 Tarih : 30/10/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 46. sayfa

... ... ... Belediyesinde görev yapan .... ..... ve ..... .....?ın rüşvet almak suçu sebebiyle yapılan yargılamaları neticesinde Yargıtay tarafından da onanmak suretiyle kesinleşen karara göre,1 yıl hapis cezası ile tecziye edilip bu cezaları 647 sayılı Kanuna göre ertelendiğinden bahisle, ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memuriyet görevine devam ettirilip ettirilemeyeceği ile aynı Kanunun 98/b maddesine göre işlem tesis edilip edilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Devlet memurluğuna alınma şartları düzenlenen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde, ?Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istilak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak? denilmekte olup, aynı Kanunun Memurluğun Sona Ermesi başlıklı 98/b maddesinde ?Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi; hallerinde memurluğu sona erer? hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, ilgililerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartları kaybetmeleri sebebiyle aynı Kanunun 98/b maddesine göre işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.