MİT'te uzman olarak çalışmış kişinin sınavsız uzmanlığa atanması hakkında

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında uzman olarak çalışıyor iken; ? Genel Müdürlüğü bünyesindeki "Şef" kadrosuna naklen tayin olduğunuzdan ve daha sonra ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aynı unvanla naklen atandığınızdan bahisle; görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Kurumunuzda boş bulunan "Uzman" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 07/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 69. sayfa

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığında uzman olarak çalışıyor iken; ?. tarihinde ?. Genel Müdürlüğü bünyesindeki "Şef" kadrosuna naklen tayin olduğunuzdan ve daha sonra ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığına aynı unvanla naklen atandığınızdan bahisle; görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan Kurumunuzda boş bulunan "Uzman" kadrosuna atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; geçici 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 03/09/2005 tarihli ve 25925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde "Yönetim Hizmetleri Grubu"nda "Şef" kadrosuna, aynı maddenin (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde ise "Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu" içerisinde "Uzman" kadrosuna yer verilmiş olup; "Uzman" kadrosuna atanabilmek için ise adı geçen Yönetmeliğin 7'nci maddesinin (e) bendinde, "En az dört yıllık fakülte veya yüksekokuldan mezun olmak; koruma ve Güvenlik Şefi, Şef, Çözümleyici, Programcı ve Ayniyat Saymanı görevlerinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren mesleki veya teknik görevlerde en az üç yıl ya da en az yarısı Bakanlıkta geçmiş olmak kaydıyla Memur, Sekreter, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Tekniker veya Ölçü ve Ayar Memuru görevlerinde en az on yıl çalışmış olmak." şartları getirilmiştir.
Ayrıca, sözü edilen Kurum Yönetmeliğinin "Görev grupları arasında geçişler" başlıklı 23'üncü maddesinin (a) bendinde; "Aynı hizmet grubunda kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar aynı düzey veya alt görevlere atanabilirler." hükmü yer almakta olup; (b) bendinde de, "Yönetim grubundaki görevlerden daha önce çalışılan görev grubundaki görevlere sınavsız atama yapılabilir." hükmüne yer verilmiştir. Aynı maddenin (c) bendinde ise, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimine ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü bulunmaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde; mevzuatta aranan diğer şartları taşımanız kaydıyla, görevde yükselme eğitimi ve sınavına katılmaksızın "Uzman" kadrosuna atanmanızın Kurumunuzun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.