İç mimarlık bölümünü bitiren memuraiç mimarlığın mali haklarının ödenemiyeceği

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur unvanlı kadroda görev yapan ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü mezunu olan personele mimar kadrosunun özlük haklarının ödenip ödenmeyeceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 22/01/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 63. sayfa

Kurumunuz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur unvanlı kadroda görev yapan ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümü mezunu olan ?.?e iç mimar kadrosunun özlük haklarının ödenmesinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere;10/01/2009 tarihli ve 27106 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar? ve eki cetvellerin 2009 yılında da uygulanmaya devam edilmesi kararlaştırılmış; 05/05/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 17/04/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ?Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar?ın 4?üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde; ?e) Kurumların teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmez.? hükmü yer almakta; 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde ise; ?? Kararın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, kadroları teknik ve sağlık hizmetleri sınıflarında bulunan personelden, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirerek, diploma veya çıkış belgelerini kurumlarına ibraz edenlere, intibak işlemlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, belgelerin kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen aynı sınıfla ilgili mesleki üst öğrenimin karşılığı olan zam ve tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıca yıl içinde kontrol işlemi yapılmayacaktır.

Sağlık ve teknik hizmetler sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 43 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu kararlarına istinaden tespit edilecektir?? denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Memur unvanlı kadroda çalışmakta olan ilgilinin bitirmiş olduğu Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık bölümünün mesleki bir üst öğrenim olmaması sebebiyle adı geçene İç Mimar kadrosunun özlük haklarının ödenmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmekle birlikte konunun mali haklara ve ödemelere ilişkin olması sebebiyle mezkur konu hakkında ayrıca Maliye Bakanlığının da görüşünün alınması gerekmektedir.