Tutuklanan kapsam dışı personel hakkında tesis edilecek işlem

Gözaltına alınan veya tutuklananlar kapsam içi ve kapsam dışı statüde çalışan personele uygulanacak hükümler hakkında


Kanun / Madde(ler) 4857 / 8 Tarih : 13/11/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 52. sayfa

Kuruluşunuzda kapsam içi ve kapsam dışı statüde çalışan personelden gözaltına alınan veya tutuklananlar hakkında ne şekilde işlem yapılması gerektiği hususunda görüş talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir. 10.06.2003 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan 4857 sayılı ?İş Kanunu?nun 8 inci maddesinde iş sözleşmesinin, işçinin bağımlı olarak iş görmeyi, işverenin ise ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan bir sözleşme olduğu; bu sözleşmenin Kanunda aksi belirtilmedikçe özel bir şekle tâbi olmadığı; ancak, süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılmasının zorunlu bulunduğu kayıt altına alınmıştır. Aynı Kanunun 9 uncu maddesinde tarafların iş sözleşmesini Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenleyebileceklerini ve sözleşmelerin belirli veya belirsiz süreli yapılabileceğini; 11 inci maddesinde iş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı durumlarda sözleşmenin belirsiz süreli sayılacağı, 17 nci maddesinde belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerektiği, bu çerçevede, işi üç yıldan fazla sürmüş bir işçinin bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra iş sözleşmesinin feshedilmiş sayılacağı, bu maddede belirtilen bildirim sürelerinin asgari süreler olup sözleşmeler ile artırılabileceği; 25 inci maddenin IV üncü bendinde ise süresi belirli olsun veya olmasın işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddede belirtilen bildirim sürelerini aşması halinde işverenin iş sözleşmesini, sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebileceğini hükme bağlamıştır. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Lokavt Kanununun 2 nci maddesinde toplu iş sözleşmesinin hizmet akdinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan bir sözleşme olduğu; sözleşmenin tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümleri de ihtiva edebileceği hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 6 ncı maddesinde toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı olamayacağı, hizmet akitlerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümlerin alacağı, hizmet akdinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümlerin uygulanacağı, toplu iş sözleşmesinde hizmet akdine aykırı hükümlerin bulunması halinde hizmet akdinin işçi lehindeki hükümlerinin geçerli olduğu, her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin hizmet akdine ilişkin hükümlerinin yenisi yürürlüğe girinceye kadar hizmet akdi hükmü olarak devam edeceği kayıt altına alınmıştır. Bu itibarla, gözaltına alınan veya tutuklanan kapsam dışı personeliniz hakkında Kuruluşunuz Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinin, kapsam içi personeliniz hakkında ise Toplu İş Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.