Önlisan mezunu hemşirenin ek göstergesi

2 yıllık yüksek okul mezunu ebe ve hemşirelere uygulanacak ek göstergelerin tespiti hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 16/03/1998
Kaynak 15 sayılı bülten 11. sayfa

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan 2 yıllık yüksek okul mezunu ebe ve hemşirelere ek göstergeleri düzenleyen I Sayılı Cetvelin III-Sağlık Hizmetleri Sınıfı Bölümünün hangi bendine göre ek gösterge ödeneceğine ilişkin ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Ek gösterge" başlıklı 18.5.1994 tarih ve 527 ayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 43/B maddesinde "Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış olduktan en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır..." hükmü yer almaktadır. I Sayılı Cetvelin III-Sağlık Hizmetleri Bölümünün (a) bendi bu bentte sayılan unvanları haiz olanlara, (b) bendi (a) bendinde sayılmayan sağlık bilimleri lisansiyerlerine ve (c) bendi de diğer Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan kadrolarda görevli personele ödenecek ek göstergeleri düzenlemektedir.

Bu itibarla, Kurumlardaki 2 yıllık yüksek okul mezunu ebe ve hemşirelerine I sayılı Cetvelin III-Sağlık Hizmetleri Bölümünün (c) bendinde "Kadroları bu sınıfa dahil olup yukarıda sayılanlar dışında kalanlar" için belirlenen ek göstergeden faydalandırılabileceği sözleşmeli personel için emeklilik açısından ek göstergenin söz konusu olması sebebiyle de 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Ek 30 uncu maddesi uyarınca bu hususla ilgili olarak Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden görüş alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.