Geçici personelin yıllık izinlerinin toplu olarak kullandırılması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında Bakanlığınız taşra teşkilatında istihdam edilen geçici personelin ücretli izinlerinin toplu olarak kullandırılması halinde tatil günlerinin yıllık izin süresi içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 13/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 70. sayfa

Özelleştirme uygulamaları neticesinde işsiz kalan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesi kapsamında Bakanlığınız taşra teşkilatında istihdam edilen geçici personelin ücretli izinlerinin toplu olarak kullandırılması halinde tatil günlerinin yıllık izin süresi içinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hakkında görüş talebini havi ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, geçici personel istihdamının hukuki çerçevesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/C maddesinde düzenlenmiş olup, özelleştirme uygulamaları neticesinde işsiz kalan işçilerin geçici personel statüsünde istihdamına yönelik esaslar ise, 03/05/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esaslara paralel olarak her yıl istihsal edilen Bakanlar Kurulu Kararıyla tespit edilmektedir.
15/01/2007 tarihli ve 2007/11555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Kararın 8 inci maddesinde;
"1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele;
a) Çalıştıkları her ay için azami 1 gün ücretli izin verilebilir." hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, geçici personel, her halükarda bir mali yıl içinde on ayı geçmeyecek şekilde istihdam edilmekte ve bu personele çalıştıkları her ay için 1 gün ücretli izin verilebilmektedir. Bu cümleden olmak üzere, geçici personelin iznini toplu olarak kullanmak istemesi ve bu günlerin tatil günlerine denk gelmesi durumunda bahse konu tatil günlerinin yıllık izin sürelerine dahil olacağı mütalaa edilmektedir.