Araştırmacının görevlendirilmesi

Rektörlük emrinde Araştırmacı unvanlı kadroda görev yapmakta olan ilgilinin Daire Başkanı emri dışında diğer birimlerde görevlendirilmelerinin mümkün olup olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 45 Tarih : 04/02/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 64. sayfa

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü emrinde Araştırmacı unvanlı kadroda görev yapmakta olan ilgililerin ihtiyaç olması halinde Daire Başkanı emri dışında diğer birimlerde görevlendirilmelerinin mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında; ?Hiç bir memur sınıfının dışında ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 08/10/2003 tarihli ve 25253 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 24/11/1994 tarihli ve 4046 Sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ?in 7 inci maddesinin üçüncü fıkrasında; ?Araştırmacı? unvanlı kadroya atanan personelin Üniversitelerde Rektörlükçe uygun görülecek Daire Başkanı emrinde görevlendirileceği ifade edilmiş; dördüncü fıkrasında; ?Araştırmacı unvanlı personelin görevleri; Kurumun veya görevli olduğu birimin görev ve hizmetleri ile ilgili konularda verilecek görevleri ifa etmek, kurumun veya görevli olduğu birimin görevleri hakkında araştırma, inceleme yapmak ve bu konuları değerlendirerek sorunlara çözüm yollarını belirlemek, rapor yazmak, koordinasyon ve danışmanlık yapmak, bu konularla ilgili toplantı ve etkinliklere katılmak, araştırma programlarını hazırlamak, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlar ile kuruma verilen görevler hakkında araştırma yapmak ve verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.? hükmüne; 12 nci maddesinde ise; ? Bu Tebliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Başkanlık yetkilidir.? hükmüne yer verilmiş; ?Tanımlar? başlıklı 4 üncü maddesinde ise; mezkur Tebliğ?de geçen ?Başkanlık? ibaresinin Devlet Personel Başkanlığını ifade edeceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü emrinde Araştırmacı unvanlı kadroda görev yapmakta olan ilgililerin ihtiyaç olması halinde Daire Başkanı emri dışında diğer birimlerde görevlendirilmeleri hususunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükme uyulması ve ilgili personelin en az Daire Başkanlığına veya hiyerarşik bakımdan Daire Başkanlığına denk birimde bu birimin en üst yöneticisi emrinde görevlendirilmesi kaydıyla bahsi geçen Kurumun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.