Daha önce mühendislik yapan müdürün ek göstergesi

Bir kamu iktisadi teşebbüsünde (I) sayılı cetvele tabi 1 inci derece müdür yardımcısı kadrosunda çalışan kişiye, evvelce II sayılı cetvele tabi olarak yürüttüğü hizmetlerin memuriyette geçmiş gibi değerlendirilmesi nedeniyle kariyeri için öngörülmüş bulunan ek gösterge rakamının ödenmesinin mümkün bulunduğu hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 25/06/1999
Kaynak 17 sayılı bülten 40. sayfa

İlgide kayıtlı yazınızda, Kurumunuzda Müdür Yardımcısı unvanı ile sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken 29.12.1997 tarih ve 97/10478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki I sayılı cetvel kapsamına alınan ve mühendis unvanını ihraz etmiş olmakla beraber memuriyete ilk defa sözleşmeli olarak başlayan ve Teknik Hizmetler Sınıfında hiç çalışmadığı belirtilen personelinizin 1 inci derece mühendisler için öngörülmüş ek gösterge rakamından yararlanıp yararlanamayacağı sorulmaktadır.

Bilindiği üzere, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesine Dair 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde ?Teşebbüs genel müdürü ve genel müdür yardımcısı kadrolarına ilgili Bakanın teklifi üzerine ortak kararla atama yapılır. (I) sayılı cetvelde yer alan diğer kadrolara yönetim kurulu kararı ile atama yapılır. Yönetim Kurulları bu yetkilerini sınırlarını açıkça belirtmek kaydıyla devredebilirler. Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirilir.? hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43/B maddesinin ikinci fıkrasında ?Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz, Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.? denilmektedir.

Yukarıda yer verilen fıkrada da açıkça ifade edildiği gibi 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceden kadrolara atananların, evvelce kariyerleri ile ilgili kazanılmış hak aylığı itibariyle almakta oldukları ek gösterge rakamlarının atandıkları görev için tespit edilmiş ek göstergeden fazla olması halinde kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, halen 1 inci derece müdür yardımcısı kadrosunda çalışan ilgilinin evvelce II sayılı cetvele tabi olarak yürüttüğü hizmetlerin memuriyette geçmiş gibi değerlendirilmesi nedeniyle kariyeri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılması gerektiğinden söz konusu personele 1 inci derece Mühendisler için öngörülmüş bulunan ek gösterge rakamının ödenmesinin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.