İzinde kooperatifler birliğindeki sürelerin değerlendirilmesi

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde çalışmakta iken özel bir düzenleme nedeniyle Devlet memurluğuna geçirilenlerin, 657 sayılı Kanunun 102 ve 108 inci maddelerinde düzenlenen izinlerinin kullanımına esas olacak toplam hizmetlerine Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerinde geçen hizmetlerin dahil edilebileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4572 / 1 Tarih : 29/03/2001
Kaynak 20 sayılı bülten 22. sayfa

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde çalışmakta iken özel bir düzenleme nedeniyle Devlet memurluğuna geçirilenlerin, 657 sayılı Kanunun 102 ve 108 inci maddelerinde düzenlenen izinlerinin kullanımına esas olacak toplam hizmetlerine Tarım Satış Kooperatifleri ve birliklerinde geçen hizmetlerin dahil edilip edilmeyeceği hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (H) bendinde, Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri personelinden Sanayi ve Ticaret Bakanlığında çalışan 230 kişinin istekleri halinde memur kadrolarına atanacakları, işçi statüsünde geçen hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun C/7 bendinde belirtilen esaslar dahilinde kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği kazanılmış hak aylağında değerlendirilemeyen sürelerin ise emekli keseneğine esas aylıklarında değerlendirileceği, bu sürelerin emekli ikramiyesinin hesabında dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, 4572 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinin (H) bendindeki özel hüküm gereğince Devlet memuru kadrolarına atanıp, hizmetleri kazanılmış hak aylık, emekli keseneğine esas aylık ve emekli ikramiyesinin hesabında değerlendirilen personelin bu şekilde değerlendirme kapsamına giren hizmet sürelerinin 657 sayılı Kanunun 102 ve 108 inci maddelerinde düzenlenen izin sürelerinin tespitinde toplam hizmet süresine dahil edilebileceği mütalaa edilmektedir.