Belediyede norm kadro uygulaması

2 nci dereceli Gelir Müdürü kadrosunda çalışmakta iken Belediye başkanlıklarında uygulanan norm kadro uygulaması sebebiyle kadrosu kaldırılan personelin Hukuk İşleri Müdürü kadrosuna atanmasına ilişkin -17135


Kanun / Madde(ler) 5393 / 49 Tarih : 20/08/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 30. sayfa

?.. Belediye Başkanlığında 2 nci dereceli Gelir Müdürü kadrosunda çalışmakta olduğunuzdan bahisle 22/04/2006 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar" hakkında çeşitli sorular sormuş olduğunuz ilgi dilekçe incelenmiştir.
Bilindiği üzere, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 9 uncu Maddesinin ikinci fıkrasında "... İdari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları arasında yetki ve görev mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadro unvanlarından aynı mahiyetteki hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemez. Yönetici kadroları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz." hükmü ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasında "Boş memur kadrolarında sınıf, unvan ve derece değişikliği, boş memur kadrolarının iptali ve dolu kadrolarda derece değişikliği meclis kararı ile yapılır." hükmü yer almaktadır.
Mezkur Esasların 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise "Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren kapsama dahil kurum ve kuruluşlardaki memur kadroları, Ek-4 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Kütüklerinden (I) sayılı Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde belirtilen unvan kodu, kadro unvanı, sınıflar ile belirlenen en alt ve üst derecelere uygun olarak kullanılır. İptal, ihdas ve kadro değişikliklerinde bu kütükler esas alınır." hükmüne yer verilmiştir.
Yine, adı geçen Esasların Geçici 2 nci maddesinde "Bu Esasların yayımı tarihinden itibaren mevcut boş memur ve sürekli işçi kadroları en geç altı ay içinde, bu tarihten sonra boşalacak kadrolar üç ay içinde Ek-4 Kadro Kütüklerinden ilgisine göre (I) ve (II) sayılı kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilir. Bu kadrolar kütüklerde bulunan unvanlara uygun hale getirilmedikçe kullanılamaz." hükmü ile Geçici 3 üncü maddesinde "Bu Esasların yayımı tarihinde mevcut memur veya sürekli işçi kadro sayısı statü ve hizmet sınıfları itibarıyla kendi alt grupları için belirlenen memur veya sürekli işçi kadro standardının statü ve hizmet sınıfları itibarıyla belirlenmiş olan norm sayısından fazla olan kısmı dondurulmuştur. Sayı itibarıyla dondurulan kadrolardan boş olanlara atama yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer alan hükümlerde bahse konu Belediyenin statü ve hizmet sınıfları itibariyle mevcut memur kadro sayısının söz konusu Esasların yayım tarihinde statü ve hizmet sınıfları itibarıyla kendi alt grupları için tespit edilen normdan fazla olan kısmının dondurulacağı belirtilmektedir.

Diğer taraftan, norma uygun olsun ya da olmasın, dolu memur kadroları üzerinde sadece derece terfi yapılabileceği, söz konusu Esasların 11 inci maddesinin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Yine mezkur Esasların geçici 2 nci maddesinde ise; sadece boş ya da boşalacak kadroların norma uygun hale getirilebileceği, dolu kadrolarda ise kazanılmış hakların mevzubahis olduğu göz önünde bulundurularak, belediyelere bu kadrolarda derece terfii dışında herhangi bir tasarruf yetkisi tanınmadığı görülmektedir. Ayrıca adı geçen Esasların 9 uncu maddesinde ise idari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları arasında yetki ve görev mükerrerliğine yer verilemeyeceği ve bu kadro unvanlarından aynı mahiyette hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas edilemeyeceği ve yönetici kadrolarının hizmet gereklerine uygun olarak belirleneceği ve fiilen icra edilemeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamayacağı açıkça ifade edilmiştir.
Bu çerçevede, öncelikle ilgili belediyenin kendisi için ana cetvelde belirtilen idari birimlere ait kadro unvanlarını kullanması gerekmektedir. Daha sonra ise unvan listesinde sayılan unvanlardan olmak üzere kendisi için tespit edilen sayıyı aşmamak kaydıyla müdür kadro unvanı ihdas etmesi mümkündür. Ancak, bu idari kadroların oluşturulmasında yetki ve görev mükerrerliğine yol açılmaması gerekmektedir. Ayrıca, ilgili belediyenin söz konusu Esasların yayım tarihi itibariyle mevcut dolu müdür kadro sayısı tespit edilen normdan fazla ise mevcut dolu müdür kadro sayısı normun altına inene kadar norma uygun olsa dahi yeni bir müdür kadrosu ihdas etmesi mümkün bulunmamaktadır.
Bununla birlikte, yetki ve görev mükerrerliğine yol açmamak, aynı mahiyette hizmet ve görevleri ifa edebilecek birden fazla yönetici kadro unvanı ihdas etmemek ve fiilen icra edilmeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanlarına yer verilmemek kaydıyla ilgili belediyenin idari birimler arasında yeniden görev dağılımı yapmasının mümkün olduğu düşünülmektedir.
Ayrıca, adı geçen Belediyeye bahse konu Esaslar çerçevesinde verilen Hukuk İşleri Müdürü kadrosuna müdür kadrosunu iktisap etmiş olduğunuz da göz önünde bulundurularak söz konusu kadro için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşımanız kaydıyla atanmanızın mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.