Akademik personele verilen görevden çekilme cezasının cezasının memuriyette nasıl uygulanacağı

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğin hükümleri gereğince Disiplin Kurulunca görevden çekilme cezası verilen personele 657 sayılı Kanunda böyle bir ceza hükmü olmaması karşısında ne gibi işlem yapılacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 125 Tarih : 15/02/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 65. sayfa

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Şoför unvanlı kadroda görev yapmakta iken Kurumunuz emrine naklen ataması yapılan Necati ÜNAL hakkında daha önce görev yaptığı Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından açılan soruşturma neticesinde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 11/6-b maddesi gereği ?Kamu Görevinden Çıkarma? cezası ile tecziyesi için Yüksek Disiplin Kurulunda görüşüldüğünü ve söz konusu Kurulun mezkur Yönetmeliğin ?İyi Halin Değerlendirilmesi? başlıklı 16 ncı maddesi gereğince bahsi geçen kişinin bir alt ceza olan ?Görevden Çekilmiş Sayılma? disiplin cezası ile tecziyesinin uygun görüldüğünü ve bu cezanın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan disiplin cezaları arasında yer almadığını belirterek ilgiliye önerilen cezanın uygulanıp uygulanamayacağı ve uygulanacaksa hangi cezanın ne şekilde uygulanacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde; Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları; ?Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarma? şeklinde belirlenmiş ve söz konusu maddede; ??Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir?? hükmüne yer verilmiş olup; daha önce çalışmakta olduğu Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geçmiş hizmetleri sırasında çalışmalarının olumlu olması sebebiyle verilen cezanın bir derece hafif olanının uygulanması sebebiyle; ilgili hakkında, ?Kamu Görevinden Çıkarma? cezasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda muadili olan ?Devlet Memurluğundan Çıkarma? cezasının bir derece hafifi olan ?Kademe İlerlemesinin Durdurulması? cezasının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.