Emekli olan memurn intibakı yapılmaz

Lise mezunu olarak emekli olan kişinin, emekli iken bir ön lisans programı bitirmesine karşılık yeniden memur olarak atanmaması durumunda emekliliği açısından bir intibak işleminin yapılmasının mümkün olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 25/04/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 178. sayfa

Lise mezunu olarak emekli olduğunuz, emekli iken bir ön lisans programı bitirdiğiniz ve bunun müktesebinize işlenmesi için sırasıyla, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Başbakanlığa başvurduğunuz fakat olumlu bir cevap alamadığınızdan bahisle böyle bir hakkınızın olup olmadığı, varsa hangi mercilere başvurulması hususunda bilgi talep eden ilgi dilekçeniz incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 36 ıncı maddesinin 12 inci fıkrasının d bendinde "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler" hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan anılan kanunun "Emeklilerin yeniden hizmete alınması" başlıklı 93 üncü maddesinde T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emekli olanlardan (5434 sayılı Kanunun 104 üncü maddesine göre emeklilikle ilgili görevlere yeniden atanamayacaklar hariç) sınıfında yazılı nitelikleri taşımakta bulunanların Kanunun 92 nci maddesi hükümlerine göre kurumlarda boş kadro bulunmak şartiyle yeniden memurluğa alınabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu düzenlemeler karşısında, emekli iken intibakınızın değişmesinin mümkün bulunmadığı, ancak yeniden memur olarak atanmanız halinde 657 sayılı Devlet memurları kanunun ilgili hükümleri gereğince intibak işlemlerinin tesis edileceği mütalaa edilmektedir.