Eşi özel sektörde çalışanın primleri merkezden ödeniyorsa ne olur?

ÖZET: Kamu personeli olmayan eşin sigorta primlerinin çalıştığı ilde ödenmeyip çalıştığı kurumun merkezinin bulunduğu yerde ödenmesi durumunda aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliğinin nasıl yapılacağı hk. (16/02/2015-1058)


Kanun / Madde(ler) 657 / 72 Tarih : 02/06/2015
Kaynak 0 sayılı bülten 0. sayfa

Bakanlığınız Afyonkarahisar ............ fizyoterapist olarak çalışan personelinizin eşinin ........ T.A.Ş. Burdur İli emrinde yönetmen olarak çalışmakta olduğu fakat sigorta primlerinin ....... T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığına İstanbul İli merkezli olarak yatırıldığından bahisle, Bakanlığınız personelinin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (d) bendine istinaden Burdur İline aile birliği mazeretine dayalı olarak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunup bulunmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi (a) da kayıtlı yazı incelenmiştir.

Yapılan incelemeler esnasında, sosyal sigorta sandığı bulunan özel bankaların çalışanlarının sigorta primlerini görev yapmakta oldukları il bazlı mı yoksa merkezi olarak mı yatırdığı ile bu konudaki yasal dayanağın ne olduğu hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına görüş sorulmuş olup, anılan Başkanlıkça bu konuya ilişkin tesis edilen ilgi (b) de kayıtlı görüşte? 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandık statüsüne tabi personelin 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bendi kapsamında sigortalı sayılmamaları dolayısıyla söz konusu geçici 20 nci maddeye tabi personel çalıştıran bankaların da 5510 sayılı Kanun uyarınca işyeri olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından bu aşamada bahse konu personel adına Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta primi ödenmesinin söz konusu olmadığı, geçici 20 nci madde kapsamında sandık statüsüne tabi personelin çalıştırıldığı yerlerin 5510 sayılı Kanun uyarınca tanımı yapılan işyeri kapsamına girmemekle birlikte 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işyeri olarak kabul edildiğinden, sandık statüsüne tabi personel çalıştırmaya başlanılan yerlerin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine tescil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin "Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde? kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde kesintisiz son üç yıl sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere memurun aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değişikliğinin yapılabileceği hüküm altına alınmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu personelin eşinin sigorta primlerinin ...... T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığına kesintisiz son üç yıl olmak üzere yatırıldığına dair anılan Sandıktan alınacak belge ile eşinin görev yapmakta olduğu Bankadan son üç yıldır talep edilen ilde bulunan Banka şubesinde çalıştığına dair alınacak belgenin ilgili tarafından ibrazı halinde, bahse konu personelin Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (d) bendine istinaden Burdur İline aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme suretiyle atanabileceği mütalaa edilmektedir.