Savunma sekreterinin ek göstergesi

233 sayılı KHK'ya tabi kurum ve kuruluşlarda Savunma Sekreteri hakkında 657 sayılı Kanun eki (II) sayılı cetvelin ?5- Yargı Kuruluşları-Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında? bölümü gereğince 3000 ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği hk


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 02/12/1999
Kaynak 18 sayılı bülten 65. sayfa

Kuruluşunuzda Savunma Sekreterliği görevini ifa eden .... ?e uygulanacak ek gösterge hususunda tereddüte düşüldüğünden Başkanlığımızın görüşünü istediğiniz ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, Anayasanın 128 inci maddesinin 2 nci fıkrasında ?Memurları ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atamaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir.? hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin birinci fıkrasında ?Bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır. (II) sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.? denilmekte olup, 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde, hizmet sınıfları itibariyle unvan ve aylık alınan derecelere göre, (II) sayılı cetvelde de kadroları genel idare hizmetleri sınıfının birinci derecesinde bulunan unvanlara ait ek göstergeler belirlenmiş bulunmaktadır.

Söz konusu cetvellerde bağlı ve ilgili kuruluş Genel Müdür Yardımcısı unvanı için 3600 ek gösterge belirlenmiş, Savunma Sekreteri unvanı için ise Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil olup da listede sayılmayanlar bölümünde 2200 ek gösterge öngörülmüş olduğundan Kuruluşunuz Savunma Sekreterliği görevini yürüten ilgilinin hakkında Genel Müdür Yardımcıları için tespit edilmiş olan 3600 ek gösterge rakamının uygulanmasında isabet bulunmadığı değerlendirilmektedir. Öte yandan, 7.9.1999 tarih ve 99/13385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 sayılı Kanunun eki (II) sayılı cetvel değiştirilerek Savunma Sekreteri için 3000 ek gösterge rakamı belirlenmiştir.

Bu itibarla, Kuruluşunuz Savunma Sekreteri .. .. hakkında 657 sayılı Kanun eki (II) sayılı cetvelin ?5- Yargı Kuruluşları-Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yükseköğretim Kuruluşlarında? bölümü gereğince 3000 ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.