Sendikanın yönetim kuruluna seçilen aylıksız izin talebinde bulunmayan personele izin verilmesi

İl Sağlık Müdürlüğü emrinde görev yapan Bakanlığınız personelinin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında başka bir ilde faaliyet gösteren bir sendika şubesinin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği ifade edilerek; Kamu görevlilerinin çalıştıkları il dışındaki başka bir ilde bulunan sendikanın şube yönetim kurulunda görev alıp alamayacakları ile ayrıca söz konusu personelin mezkur Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin talebinde bulunmaması nedeniyle ilgilinin haftada bir gün izinli sayılıp sayılamayacağı hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 18 Tarih : 17/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 72. sayfa

?. İl Sağlık Müdürlüğü emrinde görev yapan Bakanlığınız personelinin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamında ?? ilinde faaliyet gösteren bir sendika şubesinin yönetim kurulu üyeliğine seçildiği ifade edilerek; Kamu görevlilerinin çalıştıkları il dışındaki başka bir ilde bulunan sendikanın şube yönetim kurulunda görev alıp alamayacakları ile ayrıca söz konusu personelin mezkur Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde aylıksız izin talebinde bulunmaması nedeniyle ilgilinin haftada bir gün izinli sayılıp sayılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; "Sendika veya konfederasyonu ilk genel kurula kadar sevk ve idare edecek yönetim kurulu üyeleri, genel kurulda yönetim kuruluna seçilenler ile sendika şube yönetim kurulu üyeleri seçildikleri tarihten itibaren durumlarını en geç otuz gün içinde kurumlarına yazılı olarak bildirirler. Söz konusu yöneticiler seçildikleri tarihten itibaren otuz gün içerisinde sendika tüzüğünde belirtilen hükümlere göre, ayrıca yazılı talepte bulunmaları halinde bu görevleri süresince aylıksız izine ayrılırlar Talepte bulunmayanlar ise kurumlarındaki görevlerine devam ederler. İzine ayrılmayan yönetim kurulu üyeleri haftada bir gün kurumlarından izinli sayılırlar.", mezkur Kanunun "Tüzük" başlıklı 7 nci maddesinde "Sendika ve konfederasyonların tüzüklerinde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur", denildikten sonra (h) bendinde, "Sendika veya konfederasyonun genel kurul dışındaki zorunlu organlarına üyelerin seçilme usulü, asil ve yedek üye sayısı, görev ve yetkileri.", (j) bendinde ise "Sendika şubelerinin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri, genel kurulların toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şubelerin temsil şekli" ifadelerine yer verilmekte olup, mezkur Kanunun diğer maddelerinde de kamu görevlilerinin çalıştıkları il dışındaki başka bir ilde bulunan sendika yönetim kurulu üyeliğine seçilemeyecekleri veya bu tür bir görev alamayacaklarına dair açık bir hüküm bulunmamaktadır.
Yukarıda yer verilen hususların birlikte değerlendirilmesi neticesinde; ?. ilinde görev yapmakta olan personelin, 4688 sayılı Kanunun mezkur 7 inci maddesi çerçevesinde Sendika tüzüğünde yer alan hükümlere uygun olarak bir başka ilde kurulu sendika şubesinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi kaydıyla yine aynı Kanunun 18 inci maddesi hükmü uyarınca aylıksız izin talebinde bulunmadığı için kendisine haftada bir gün izin verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.