Kimyagerlere hizmet sınıfına bakılmaksızın bir derece verilemeyeceği

Kimyagerlerin memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece eklenebilmesi Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları şartına bağlanması sebebiyle kimyager unvanıyla mezun olanlardan öğretmen olarak atananların 9 uncu dereceden başlatılması hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 13/06/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 179. sayfa

Kimya Bölümünden kimyager unvanıyla mezun olduğunuz ve 9 uncu dereceden öğretmen olarak atanarak bu vazifede çalışmaya devam ettiğiniz, ancak aynı fakültenin Biyoloji Bölümününden biyolog unvanı ile mezun olanların 8 inci dereceden göreve başladıklarından bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğundan bahisle mevcut durumun yeniden düzenlenmesini talep eden ilgi dilekçe incelenmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Tesis edilen sınıflar" başlıklı değişik 36 ncı maddesinde hizmet sınıfları sayılmış ve devlet memurlarının memuriyete girmeden ya da memurluktan ayrılarak yapmış olduğu hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece kademesinde ne şekilde değerlendirileceğine ilişkin hükümlere yer verilmiştir.

Devlet Memurları Kanunun 36 maddesinin Ortak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 4 üncü fıkrasında "Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece", 5 inci fıkrasında ise "Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri (Hayvan sağlığı dahil) Biyolog unvanına sahip akademik personel giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar" hükmü yer almaktadır.

Kimyagerlerin memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece eklenebilmesi Teknik Hizmetler Sınıfında görev almaları şartına bağlanmıştır. Biyologların memuriyete giriş derece ve kademelerine bir derece eklenerek göreve başlatılmaları için ise herhangi bir sınıfta görev alma şartı bulunmamakta olup, idarece yapılan uygulamada hukuka aykırılık bulunmadığı, kimyagerlerin memuriyete giriş derece ve kademelerine Teknik Hizmetler Sınıfında görev alma şartı aranmaksızın bir derece eklenebilmesi için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda değişiklik yapılması gerekmektedir.