VHKİ unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya sınav ile atanabileceği

Veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğuna ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 11/09/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 33. sayfa

Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu olarak Karayolları Genel Müdürlüğü emrine veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadroya atandığınızdan bahisle, unvan değişikliği sınavına tabi olmadan şehir plancısı unvanlı kadroya atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi başvuru incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik"in "Kapsam" başlıklı 2'nci maddesinin birinci fıkrasında, bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış olup; ek 3'üncü maddesinde ise, "Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 29/03/2005 tarihli ve 25770 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Karayolları Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" 5'inci maddesinin son fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında şehir plancısı unvanlı kadroya yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, unvan değişikliğine tabi kadrolara atanmak için unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekmekte olup, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadrodan şehir plancısı unvanlı kadroya, unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.