Başmühendisin müdür kadrosuna görevde yükselme sınavı ile atanabileceği

Başmühendis pozisyonunda görev yapmakta olan ?.'ın, şube müdürü ve müdür kadroları için girdiği sınav sonucuna göre atama işleminin sadece adı geçen kadrolar itibarıyla yapılması gerektiği; başmühendis pozisyonundan görevde yükselme mahiyetinde olmayan diğer kadrolara atanabileceğine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 3 Tarih : 26/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 73. sayfa

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün bağlı şirketlerinden Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde sözleşmeli başmühendis olarak görev yapmakta olan ?.'ın, şube müdürü ve müdür kadroları için girdiği görevde yükselme sınavında başarılı olarak Nevşehir İşletme Müdürlüğünde 1. dereceli müdür kadrosuna atanmaya hak kazanmasına rağmen, ailevi sebeplerden dolayı atanmaktan feragat ettiği; söz konusu kadroya ise yedek olan ?.'un atandığı, bu defa, ?'ın talebi ile (F) grubu kadrolarda boşalma olması durumunda, bu kadrolara atanıp atanamayacağına ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in 2'nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmış, aynı Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinde ise, "Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri", "Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,? ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca, 3046 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin d/2 bendinde de, "Şube Müdürlüğü veya Başmühendislik" unvanları aynı hiyerarşik kademe olarak yer almaktadır.
Diğer taraftan, 06/01/2005 tarihli ve 26045 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" nin 24'üncü maddesinde, "Yazılı sınavı kazananlardan puanları uygun olanlar başarı sırasına göre üç ay içinde öncelikle sınav başvuru formunda tercih ettikleri birimlerde bulunan boş kadro veya pozisyonlara atanırlar. Sınava girilen kadro veya pozisyonların sınav tarihinden sonra yeniden boşalması halinde, o kadro/pozisyona ilişkin sınavda başarı kazanan yedekler de başarı sırasına göre atanabilir. Ancak yedeklerin bu hakları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca, bahsedilen Kurum Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (f) bendinde, "Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu"nda "Sistem Analisti" unvanına yer verilmiş, 6'ncı maddesinde ise söz konusu pozisyona atanabilmek için aranılacak şartlar belirtilmiş; 25'inci maddesinin (b) bendinde de, "Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte, Anonim Şirketlerde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir." hükmü getirilmiştir.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde başmühendis pozisyonunda görev yapmakta olan ?.'ın, şube müdürü ve müdür kadroları için girdiği sınav sonucuna göre atama işleminin sadece adı geçen kadrolar için yapılması gerektiği; ancak, adı geçenin başmühendis pozisyonundan Bilgi İşlem Hizmetleri Grubunda yer alan sistem analisti pozisyonuna sınava tabi olmadan atanmasının ise, görevde yükselme mahiyetinde bir atama olarak değerlendirilmemesi sebebiyle, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, Kurumun takdirinde olduğu mütalaa edilmektedir.