Belirli görevlere atananların ek göstergelerinin korunması

İlgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri için; kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 43 Tarih : 13/10/2003
Kaynak 23 sayılı bülten 42. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinin uygulanması ile ilgili tereddütleri içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesi (B) bendinin 2 nci fıkrasında, ?Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelere göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz?. hükmüne yer verilmektedir. Diğer yandan, 23.09.1997 tarih ve 23124 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan 148 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunun Genel Tebliğinde, ?Anılan hükmün uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilecekleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. Bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.? denilmektedir.

Bu itibarla, Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sosyal Hizmetler Uzmanı unvanı ile görev yapmakta iken Genel İdare Hizmetler Sınıfında 3 üncü derece Müdür Yardımcısı kadrosuna atanan ve bilahare Kuruluşunuzda sözleşmeli statüde görev yaptıktan sonra 1 inci derece Şube Müdürü kadrosuna atanan ilgilinin yukarıda yer verilen hükümler doğrultusunda kariyerine ait ek göstergeden yararlanabileceği düşünülmekte olup, ilgi yazınızda ifade edilen diğer personel hakkında ise T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınacak görüş doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.