Hakim ve savcı adaylığını kazanan memurun nakli kurumun takdirindedir.

Polis memuru iken İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı ve sözlü sınavını kazanan personelin naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk.


Kanun / Madde(ler) 3201 / 24 Tarih : 09/02/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 68. sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru unvanlı kadroda görev yaptığınızı ve İdari Yargı Hakim Adaylığı yazılı ve sözlü sınavını kazandığınızı belirterek İdari Yargı Hakim Adaylığına naklen atanmanızın mümkün olup olmadığı hususundaki ilgi dilekçe incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 12/06/1937 tarihli ve 3629 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Ek 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında; ?Polis meslek eğitim merkezlerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayanlar, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarına aday polis memuru olarak atanırlar. Bu şekilde atananlar, atanma tarihinden itibaren altı yıl süreyle başka kurumlara nakil yoluyla atanamazlar. Bu süre zarfında memuriyetten çekilen, çekilmiş sayılan, meslekten veya memuriyetten çıkarma cezası alan ve aslî memurluğa atanamayarak ilişiği kesilenler, mecburi hizmet sürelerinin kalan her yılı için, kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını tazminat olarak ödemek zorundadırlar.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ?Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz? hükmü, 74 üncü maddesinin birinci fıkrasında da; ?Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakilleri mümkündür.? hükmü yer almaktadır.

Bu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden; mezkur 54 üncü maddede ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24?üncü maddesinde geçen ?nakil? ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, polis memuru iken özel yarışma sınavları ile girilmesi şart olan mesleklerde giriş sınavını kazananların söz konusu görevlere atanmalarının ise 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesinde geçen ?nakil? anlamında değerlendirilmeyeceği ve gerek İdare Mahkemeleri gerekse Danıştay Başkanlığı tarafından hakimlik ve savcılık mesleğinin kariyer bir meslek olduğu yönünde verilmiş kararlar bulunması dolayısıyla İdari Yargı Hakim Adaylığına Kurumunuzun muvafakatiyle atanabileceğiniz düşünülmekle birlikte; konu hakkındaki uygulamanın halen çalışmakta olduğunuz Kurumun takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.