İstifa etmiş hakimlerin memuriyete atanmada bekleme süresine tabi olmadıkları

Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi Cumhuriyet Savcısı ?..'nun görevinden istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olup olmayacağına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 2802 / 3 Tarih : 27/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 74. sayfa

Kurumunuz tarafından Mayıs 2007 tarihinde açılan Uzman Yardımcılığı sınavını kazanarak göreve başlamaya hak kazanan 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi Cumhuriyet Savcısı ?..'nun görevinden istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olup olmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 97 nci maddesinde; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;
A)94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
B)Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
C)95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 geçmeden,
D)96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,
Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü bulunmakta olup, söz konusu maddede Devlet memurluğundan çekilmiş bulunanların veya çekilmiş sayılanların yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi bir memuriyete atanabilmeleri için beklemeleri gerekli olan süreler düzenlenmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 3 üncü maddesinde; "Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Hakim:
1.Adli yargıda : Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, Yargıtay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri,
2. İdari yargıda : Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, Danıştay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hakimleri,
b) Savcı:
1.(Değişik: 12/2/l989 - KHK-360/1 md.; Değiştirilerek Kabul : 24/1/1990 - 3611/1 md.) Adli yargıda: İl ve ilçe Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekillerini, Cumhuriyet savcılarını, Yargıtay Cumhuriyet savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları,
2. İdari yargıda: Danıştay savcıları ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan savcıları,
İfade eder." hükmü yer almakta olup; söz konusu madde kapsamında bulunan Cumhuriyet Savcıları 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi olarak çalışmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine göre çalışmakta iken görevinden kendi isteği ile çekilenlerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki memurluk kadrolarına atanırken haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bekleme sürelerine ilişkin 97 nci maddesi hükümlerinin uygulanmayacağı mütalaa edilmektedir.