Açıktan vekil olark atanan memurun disiplin cezası gerektiren fiil ve hareketi idareni işlemi

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86?ncı maddesi uyarınca açıktan vekil ebe/hemşire olarak atananların disipline aykırı fiil işlemeleri halinde ne gibi işlem yapılacağı hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 86, 125, 175 Tarih : 17/02/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 69. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86?ncı maddesi uyarınca açıktan vekil ebe/hemşire olarak atananların disipline aykırı fiil işlemeleri halinde söz konusu kişiler hakkında alınacak tedbirler hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86?ncı maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında; ?Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Ancak, ilkokul öğretmenliği (yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, köy ve kasaba imamlığına ait boş kadrolara Maliye Bakanlığının izni (mahallî idarelerde izin şartı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.? ve 175 inci maddesinin son fıkrasında da; ?Açıktan vekil olarak atananlar bu Kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan da yararlanırlar ve bunlara ödenecek vekalet aylığının hesabına memuriyet taban aylığı da dahil edilir.? hükmü yer almakta olup, bu hükümlerden, memur kadrolarına, kurum içinden veya diğer kurumlardan memurlar veya memur olmayan kişiler arasından açıktan vekalet yolu ile atama yapılmasının mümkün olduğu anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, vekalet müessesesi, memuriyet kadrosunun, memurun, kanuni izinlerini kullanması, geçici olarak başka bir kadroda görevlendirilmesi, disiplin cezası ile tecziye edilmesi veya görevden uzaklaştırılması gibi sebeplerle geçici olarak boş kalması veya hiç atama yapılmamış olması ya da atama yapılmasına rağmen atanmış olan memurun emekli olması, istifa etmiş bulunması veya başka bir kadroya naklen atanmış olması gibi sebeplerle daimi olarak boş kalması hallerinde kamu hizmetlerinin kesintiye uğramadan yürütülmesini sağlamak için geliştirilmiş geçici süreli atamaya dayanan bir görevlendirme şekli olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde sayılan disiplin cezaları ise, memuriyet kadrolarına sürekli görev yapmak üzere atanmış Devlet memurlarından disipline aykırı fiil ve hali tespit edilenlerin cezalandırılması amacına yönelik düzenlemelerdir.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, memuriyet kadrolarına geçici bir süre için açıktan vekil olarak atanmış olanlar hakkında, sürekli görev yapmak üzere atanan asli Devlet memurları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezalarının uygulanamayacağı mütalaa edilmekte; ilgili mevzuatta kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesinden ihmal ve kusuru görülenlerin söz konusu ihmal ve kusurun ağırlık derecesi dikkate alınmak suretiyle görevlerine son verilebileceği hususunun Bakanlığınızca değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir.