Normal öğrenim süresinin fazla olması halinde kademe verilmesi

Bakanlığınıza alınacak personelden normal öğrenim süreleri dört yıla çıktıktan sonra liseden mezun olanların memuriyete giriş derece ve kademelerinde bir değişiklik olmayacağı, lise dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunu olanların ise 12/2 si derece ve kademeden göreve başlatılmaları hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 01/07/2011
Kaynak 32 sayılı bülten 183. sayfa

Bakanlığınıza alınacak personelden normal öğrenim süreleri üç yıldan dört yıla çıkarılan lise mezunlarının memuriyete giriş derece ve kademesinde değişiklik olup olmayacağı ile bu liselerden mezun olanlara 657 sayılı Kanunun 36/12-d maddesi uygulandığı takdirde aynı Kanunun 36/A-6/b fıkrasının da uygulanıp uygulanmayacağı hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün 12/d bendinde; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmü bulunmakta olup, bu madde gereğince intibak yapılabilmesi için memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimin bitirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan , aynı Kanunun 36/A-6 maddesinin (b) bendinde, "Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir." denilmekte olup, bu hüküm çerçevesinde normal öğrenim süreleri dört yıla çıktıktan sonra liseden mezun olanların memuriyete giriş derece ve kademelerinde bir değişiklik olmayacağı, lise dengi mesleki veya teknik öğrenim mezunu olanların ise 12/2 si derece ve kademeden göreve başlatılmalarının gerektiği düşünülmektedir.