Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilme

2005-2006 eğitim-öğretim yılında yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen ?.'ın, kendisine verilen sürede programını tamamlayamaması ve bu sebeple dört aya kadar süre uzatımına ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 78, 79 Tarih : 12/09/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 36. sayfa

2005-2006 eğitim-öğretim yılında yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen ?.'ın, kendisine verilen sürede programını tamamlayamaması ve bu sebeple dört aya kadar süre uzatımı istemesi konusunda görüş bildirilmesine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 78'inci maddesine göre yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecek memurlara ilişkin usul ve esasları belirleyen ve 01/02/1974 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan, "Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik"in 11'inci maddesinde, mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek bilgileri artırılmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak amacıyla yurt dışına gönderilen memurlardan, yüksek lisans düzeyindekilerin öğrenimlerini iki yılda, doktora düzeyindekilerin öğrenimlerini üç yılda, diğerlerinin ise kendi programlarını süresi içinde tamamlamalarının esas olduğu; ancak süresi içinde eğitim veya öğrenimini tamamlayamayan ve kurumu tarafından kabul edilebilir bir mazereti bulunan memurlardan; doktora düzeyindekilere bir yıla, yüksek lisans düzeyindekilere altı aya, diğerlerine ise kendileri için öngörülen program süresinin 1/3'üne kadar süre uzatımı verilebileceği ve süre uzatımlarının Devlet Personel Başkanlığına bildirilmek kaydıyla, kurumlarınca yapılacağı hükme bağlanmıştır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen personeliniz hakkında anılan Yönetmeliğin 11'inci maddesine göre işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.