Yıllık izin süresinde değerlendirilecek hizmetler

Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışılan sürenin yıllık izin sürelerinin tespitinde değerlendirilmesi hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 102,103 Tarih : 02/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 70. sayfa

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak çalışmakta iken kendi isteği ile sözleşmelerini fesheden Bingöl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bağlı Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 2008 yılında göreve başlatılan ilgililere mezkur Kurumda 1 hizmet yılını tamamlamadan senelik izin verilip verilemeyeceği hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde; ?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 154 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; ?Bilindiği üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ?Yıllık izin? başlıklı 102 nci maddesinde;
?Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir? hükmü yer almaktadır. 17.8.1995 tarihli ve 22377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 140 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünün ikinci paragrafında; maddede geçen ?hizmet? deyiminden, hangi statüde olursa olsun sadece kamu kurumlarında geçmiş hizmet süreleri toplamının anlaşılması gerektiği yönünde açıklama yapılmıştı.

Belirtilen açıklamalar doğrultusunda tesis edilen idari işleme muhatap Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan bir kısım personel tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay Onikinci Dairesince verilen 26.11.1998 tarihli ve Esas No:1995/11088, Karar No:1998/2881 sayılı Kararda, davacının memuriyete girmeden önce serbest avukatlıkta geçen ve 657 sayılı Kanunun 36?ncı maddesi uyarınca memuriyette geçmiş gibi sayılarak derece yükselmesi ve kademe ilerlemesinde (intibakında) değerlendirilen hizmet sürelerinin, yıllık izin süresinin hesabında değerlendirilmesi gerektiğine hükmedilerek, 140 Seri No?lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin (A) bölümünün ikinci paragrafı iptal edilmiş, davalı idarelerin temyiz talepleri üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu?nun 9.11.2001 tarihli ve Esas No:1999/938, Karar No:2001/767 sayılı Kararıyla da anılan iptal Kararı onanmış bulunmaktadır.

Bu itibarla, uygulama birliğinin sağlanması, ihtilafların kısa sürede çözümlenmesi ve gereksiz yargılama gideri ödenmemesi bakımından;

1- Yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması,
2- Bakanlığımızca daha önce bu tebliğe aykırı olarak verilen görüşlerin dikkate alınmaması, gerekmektedir.

Tebliğ olunur.? denilmektedir.

Bu itibarla, yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınmasının gerekli olması karşısında ilgililerin 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak geçen hizmetlerinin yıllık izin süresinin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.