Belediyede kısmi zamanlı sözleşmeli personelin seçimler için istifa etmesi gerektiği

Belediyelerde çalışan kısmi zamanlı sözleşmeli personelin mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa etmelerinin gerekip gerekmediği hk.


Kanun / Madde(ler) 657 / 4 Tarih : 16/03/2009
Kaynak 30 sayılı bülten 71. sayfa

Belediyelerde çalışan kısmi zamanlı sözleşmeli personelin mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa etmelerinin gerekip gerekmediği hususundaki ilgi yazı eki yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 18/01/1984 tarihli ve 18285 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 36 ncı maddesinde; ?Bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde 26/4/1961 gün ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 22/4/1983 tarih 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 10/6/1983 gün ve 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun ve bunların ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.? hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan,13/06/1983 tarihli ve 18076 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 18 inci maddesinde; ?Hakimler ve Savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yüksek öğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, aday olmak isteyen belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, aday olmak isteyen siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, genel ve ara seçimlerin başlangıcından bir ay önce seçimin yenilenmesine karar verilmesi halinde yenileme kararının ilanından başlayarak yedi gün içinde görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmadıkça adaylıklarını koyamazlar ve aday gösterilemezler.? hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 13/07/2005 tarihli ve 5393 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; ?Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak personel sayısı yukarıda belirtilen her unvan için birden fazla olamaz ve bunlarla yapılacak sözleşme süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek net ücret, aynı unvanlı kadroların birinci derecesinin birinci kademesi için yapılması gereken bütün ödemeler toplamının net tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile orantılı olmak üzere belediye meclisi kararı ile tespit edilir. Bu fıkra uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar için iş sonu tazminatı ödenmez ve işsizlik sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları başka işler sebebiyle herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tâbi olanlar için sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası primi yatırılmaz ve aynı kişi birden fazla belediye veya bağlı kuruluşta çalıştırılamaz.? hükmü yer almakta; söz konusu maddenin beşinci fıkrasında ise; kısmi zamanlı sözleşmeli personel hakkında 5393 sayılı Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanacağı ifade edilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden istihdam edilen kısmi zamanlı sözleşmeli personel hakkında mezkur Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümlerin uygulanması ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenlerin mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa etmelerinin gerekmesi karşısında; belediyelerde çalışan kısmi zamanlı sözleşmeli personelin mahalli idareler seçimlerine aday adayı olmak üzere görevlerinden istifa etmelerinin gerektiği değerlendirilmektedir.