TÜİK bölge müdürlüğünün iş yeri sayılması

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünün, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında işyeri niteliği taşıdığı ve mezkur madde çerçevesinde işyeri sendika temsilcisi seçiminin yapılabileceği hk.


Kanun / Madde(ler) 4688 / 23 Tarih : 11/06/2010
Kaynak 32 sayılı bülten 185. sayfa

Türkiye İstatistik Kurumu Ankara Bölge Müdürlüğünün, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 23 üncü maddesi kapsamında işyeri niteliği taşıyıp taşımadığı ve mezkur madde çerçevesinde işyeri sendika temsilcisi seçiminin yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünü talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "Tanımlar" başlıklı 3 üncü maddesinin (d) bendinde; "İşyeri: Kamu Hizmetinin yürütüldüğü yeri" ve (e) bendinde; "Kurum: Kuruluş kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idarî bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşlar" şeklinde tanımlanmıştır.
Diğer taraftan, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun "İşyeri Sendika Temsilcileri" başlıklı 23 üncü maddesinde; "İşyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendika işyeri temsilcisi seçmeye yetkilidir. Sendika temsilcileri, işyerlerinde, üyelerinin işveren veya işyeri ile ilgili sorunlarını dinlemek, ilgili yerlere iletmek ve sendika ile işveren arasında iletişim sağlamak amacıyla, sendikaların tüzüklerinde belirtilen yetkili kurullar tarafından bir genel kurul dönemi için işyerinden seçilirler?" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa Göre İşyeri Sendika Temsilcilerinin Seçilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliğde; işyeri sendika temsilcilerini seçecek sendikanın belirlenmesinde; Kurum ve kuruma bağlı işyerlerinde, her yılın 15 mayıs tarihi itibariyle yapılan ve tutanak altına alınarak taraflarca imzalanan resmi metinde belirtilen sendika üye sayılarının esas alınacağı, 15 mayıs tarihli tutanaktaki verilere göre en çok üyeye sahip sendikanın o iş yerinde işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olacağı, işyeri sendika temsilci seçiminin Haziran ayı içerisinde yapılacağı ve görev süresinin de bir sonraki seçim tarihine kadar devam edeceği, bu zaman içerisinde yeni üyelik veya istifalar gerekçe gösterilerek başka bir işlem tesis edilmeyeceği ve kamu işvereninin, en çok üyeye sahip sendikayı o işyerinde örgütlü diğer sendikalara bildireceği belirtilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, kamu hizmetinin yürütülmesi bakımından kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı birimlerin de işyeri niteliği taşıdığı ve sendika temsilcisinin seçiminde işyerlerinde kamu görevlilerinden en çok üye kaydetmiş sendikanın işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, Türkiye İstatistik Kurumunun taşra teşkilatı olan Ankara Bölge Müdürlüğünün 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 3 üncü maddesi kapsamında işyeri niteliği taşıdığı ve Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının kapsamına girdiği hizmet kolunda yetkili olmasına bakılmaksızın, 15 mayıs tarihli tutanaktaki verilere göre o işyerinde en çok üyeye sahip sendikanın işyeri sendika temsilcisi seçmeye yetkili olduğu mütalaa edilmektedir.