Sözleşmeli hukuk müşavirliği kadrosunda geçen sürelerin değerlendirilmesi

657 sayılı Kanununa tabi memur kadrosunda çalışan ilgilinin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüde hukuk müşaviri pozisyonunda geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmemesine ilişkin


Kanun / Madde(ler) 657 / 36 Tarih : 25/09/2006
Kaynak 25 sayılı bülten 37. sayfa

Bakanlığınızda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1. dereceli hukuk müşaviri kadrosuna ataması yapılan bir personelin daha önce Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak sözleşmeli avukat pozisyonunda görev yaptığından bahisle, sözleşmeli avukatlıkta geçen hizmetlerinin ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinde, (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolara yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceği hükme bağlanmıştır. Memuriyete girmeden önce veya memuriyetten ayrılarak kamu veya özel sektörde geçen hizmetlerden hangilerinin ne şekilde memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirileceği hususu ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinin Ortak Hükümler bölümünün (C) bendinde düzenlenmiştir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun C/3 maddesinde yer alan, "Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü, Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelin serbest avukatlıkta geçen hizmetlerinin değerlendirilmesine ilişkin olup, hukuk müşaviri kadrosu Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer almaktadır.
Yukarıdaki açıklama ve hükümler çerçevesinde, Bakanlığınızda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 1. dereceli hukuk müşaviri kadrosuna atanan ilgilinin, atanma öncesinde teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli avukat olarak çalışmaktayken (I) sayılı cetvelde yer alan bir kadroya atanmamış olması halinde bu hizmetlerinin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı mütalaa edilmektedir.