4/B sözleşmelilerin kamu görevlileri sendikelarına üye olması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre kurulan sendikalara üye olup olamayacakları hususunda


Kanun / Madde(ler) 4688 / 2, 15 Tarih : 27/12/2007
Kaynak 27 sayılı bülten 76. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen personelin 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre kurulan sendikalara üye olup olamayacakları hususundaki ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 2 ncimaddesinde, "Bu Kanun, Devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin yürütmekle görevli oldukları kamu hizmetlerinin görüldüğü genel, katma ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı kuruluşlarda kamu iktisadî teşebbüslerinde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanarak kurulan banka ve teşekküller ile bunlara bağlı kuruluşlarda ve diğer kamu kurum veya kuruluşlarında işçi statüsü dışında çalışan kamu görevlileri hakkında uygulanır." denilmekte olup aynı Kanunun tanımlar başlıklı 4/4/2007 tarihli ve 5620 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle değişik 3 üncü maddesinin (a) bendinde de kamu görevlisini "Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi statüsü dışındaki bir kadro veya sözleşmeli personel pozisyonunda çalışan, adaylık veya deneme süresini tamamlamış kamu görevlilerini, ? İfade eder."şeklinde tanımlamıştır.
Yukarıdaki hükümlerin değerlendirilmesi sonucunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilen ve yeni göreve başlayan personel için adaylık ve deneme süresi öngörülmediğinden, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre kurulan sendikalara üye olabilecekleri mütalaa edilmektedir.